pozarDlouhodobý nedostatek srážek v Česku je důvodem, proč Český hydrometeorologický ústav v rámci veřejného integrovaného systému vydal 20. dubna výstrahu před nebezpečím požárů. Hlavní město Praha na to reflektovalo nařízením o zákazu rozdělávání ohňů na rizikových místech, který platí do odvolání.

Že se jedná skutečně o závažnou záležitost, svědčí zvýšený počet požárů za posledních pár dnů a riziko má v následujících dnech zvyšovat   zesilující vítr. Strážníci tak konají zvýšený dohled a případná porušení jsou oznamována správnímu orgánu. Za místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Dále v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na výše uvedených místech zakazuje:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestí a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.