Informace o zpracování osobních údajů

Hlavní město Praha tímto poskytuje v souladu s článkem 13 a článkem 14 nařízení GDPR informace o zpracování osobních údajů v rámci své působnosti.

 1. Správce osobních údajů

 2. 1.

  Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, Městská policie hl. m. Prahy, jako správce (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce na kontaktní adrese: Městská policie hlavního města Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha 10, e-mail: posta@mppraha.cz. Za účelem posílení Vašich práv a záruk při zpracování osobních údajů Správce jmenoval též osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na kontaktní adrese: Městská policie hlavního města Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha 10, e-mail: dpo@mppraha.cz.

  1. 2.

   Správce zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

 3. Evidence záznamů o zpracování osobních údajů

2.1     Správce vede záznamy o činnostech zpracování dle článku 30 GDPR

 1. Práva uživatele
 2. 1.V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným Správcem.

Právo na opravu

Můžete Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

Právo na výmaz:

Můžete Správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.

Právo odvolat souhlas

Můžete kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku

Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na omezení zpracování

V určitých případech můžete požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat Správce, aby Vám či třetí osobě předal osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

 1. 2.Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost uživatele oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů ().

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)